کوی فرزان

 

پروژه: کوی فرزان

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۲۵cm

 

دهانه: ۷

 

تعداد سقف: ۶

 

مکان پروژه: شهر قدس

 

متراژ: ۱۱۰۰ متر مربع