پروژه کارخانه سمپا

 

پروژه: کارخانه سمپا

 

کاربری: صنعتی

 

ضخامت سقف: ۶۰cm

 

دهانه: ۱۶

 

تعداد سقف: ۵

 

مکان پروژه: شهریار

 

متراژ: ۱۴۰۰ متر مربع