پروژه کاله 2
پروژه کاله 2
پروژه کاله 2
كاله 2
كاله 2
پروژه کاله 2
پروژه کاله 2
پروژه کاله 2
پروژه کاله 2
كاله 2

پروژه کاله ۲

 

پروژه: کاله ۲

 

کاربری: صنعتی

 

ضخامت سقف: ۵۲cm

 

دهانه: ۱۵

 

تعداد سقف: ۱

 

مکان پروژه: شهریار

 

متراژ: ۱۰۰۰۰ متر مربع