مسكونی آقای كاظمی

مسکونی آقای کاظمی

 

پروژه: آقای کاظمی

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۷

 

کارفرما: آقای کاظمی

 

متراژ: ۸۰۰ متر مربع