IMG_0055
سپاه قزوین - اداری
سپاه قزوین - اداری
سپاه قزوين

سپاه قزوین – اداری

پروژه: سپاه قزوین

 

کاربری: اداری

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۲

 

مکان پروژه: قزوین

 

متراژ: ۱۴۶۰ متر مربع