شاخص الماس
الماس
الماس
الماس
الماس
الماس
الماس
الماس
الماس
الماس

پروژه تعاونی مسکن دندانپزشکان

 

پروژه: برج مسکونی الماس

 

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۲۱۰cm

 

دهانه: ۷

 

تعداد سقف: ۲۶

 

مکان پروژه: تهران

 

متراژ: ۴۵۳۰۰ متر مربع