بنا شهر
بنا شهر

پروژه بنا شهر

 

پروژه: بنا شهر

 

کاربری: اداری

 

ضخامت سقف: ۲۵cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۶

 

مکان پروژه: ستارخان

 

متراژ: ۱۲۰۰ متر مربع