كيهاني
آقاي كيهاني

پروژه آقای کیهانی

 

پروژه: آقای کیهانی

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۲۵cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۶

 

مکان پروژه: پاسداران

 

متراژ: ۱۰۰۰ متر مربع