آقای زارع نژاد- قزوین

 

پروژه: آقای زارع نژاد

 

کاربری: تجاری مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۶

 

مکان پروژه: قزوین

 

متراژ: ۱۶۵۰ متر مربع