00
پارکینگ قائم - تجاری
پارکینگ قائم - تجاری
6
پارکینگ قائم - تجاری
10
پارکینگ قائم - تجاری
پارکینگ قائم - تجاری
پارکینگ قائم - تجاری
18
1
پارکینگ قائم - تجاری
پارکینگ قائم
پارکینگ قائم - تجاری
9
11
پارکینگ قائم - تجاری
17
پارکینگ قائم

مجتمع  تجاری  فیروزه

 

پروژه:  فیروزه

 

کاربری: پارکینگ طبقاتی

 

ضخامت سقف: ۲۸cm

 

دهانه: ۷ و ۱۵

 

تعداد سقف: ۵

 

مکان پروژه: شهریار

متراژ: ۳۵۰۰۰متر مربع