مسکونی - شاهرود
مسکونی - شاهرود
مسکونی - شاهرود
مسکونی - شاهرود

مسکونی – شاهرود

 

پروژه: آقای عجمی

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۷

 

مکان پروژه: شاهرود

متراژ: ۱۱۱۸ متر مربع