مسکونی – شاهرود (۴)

 

پروژه: آقای خانی

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۴

 

مکان پروژه: شاهرود -شهرک امام

متراژ: ۷۱۰ متر مربع