مسکونی شاهرود (3)
مسکونی شاهرود (3)
مسکونی شاهرود (3)
مسکونی شاهرود (3)

مسکونی شاهرود (۳)

 

پروژه: آقای قریشی زاده

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۲۵cm

 

دهانه: ۷

 

تعداد سقف: ۸

 

مکان پروژه: شاهرود -خیابان خرمشهر

متراژ: ۱۸۸۰ متر مربع