مسکونی - شاهرود
مسکونی - شاهرود
مسکونی - شاهرود
مسکونی - شاهرود
مسکونی - شاهرود
مسکونی - شاهرود

مسکونی – شاهرود

 

پروژه: آقای گلسرخی

 

کاربری: مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۸

 

مکان پروژه: شاهرود

 

متراژ: ۱۵۵۰متر مربع