مسكونی شهرقدس
shakhas0-300x300
مسكونی شهرقدس

مسکونی شهرقدس

 

پروژه: آقای ملکی

 

کاربری: تجاری – مسکونی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۶

 

مکان پروژه: شهر قدس

 

متراژ: ۲۳۰۳متر مربع