مسجد زیاران
مسجد زیاران
شاخص66-300x300
مسجد زیاران
مسجد زیاران

مسجد زیاران

 

پروژه: مسجد زیاران

 

کاربری: فرهنگی مذهبی

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۰

 

تعداد سقف: ۲

 

کارفرما: مهندس زیارانی

 

مکان پروژه: قزوین – زیاران

 

متراژ: ۱۲۰۰ متر مربع