تجاری - شهریار
تجاری - شهریار
شهریار
تجاری - شهریار
تجاری - شهریار

تجاری – شهریار

 

پروژه: معراج

 

کاربری: تجاری

 

ضخامت سقف: ۳۵cm

 

دهانه: ۱۲

 

تعداد سقف: ۸

 

مکان پروژه: شهریار

 

متراژ: