اداری شهریار
اداری شهریار
اداری شهریار
اداری شهریار

اداری شهریار

 

پروژه: آقای مهندس سعیدی

 

کاربری: اداری

 

ضخامت سقف: ۳۰cm

 

دهانه: ۱۱

 

تعداد سقف: ۳

 

مکان پروژه: شهریار

متراژ: ۴۰۰ متر مربع