07
مارس

شروع عملیات اجرایی پروژه کارخانه سمپا

سمپا