كرمانشاه
22
نوامبر

بازدید از پروژه های غرب استان کرمانشاه در مناطق زلزله زده

پس از زلزله استان کرمانشاه جمعی از نمایندگان مرکز تحقیقات و کارشناسان دفتر فنی کوبیاکس به بررسی سازه های کوبیاکس ساخته شده در نواحی زلزله زده پرداختند که خوشبختانه هیچ مورد خرابی در هیچ کدام از سازه های با دال توپر کوبیاکس مشاهده نگردید.

پروژه دکترمحبی
مکان پروژه: شهرستان دالاهو
بزرگترین دهانه: ۱۰ متر

پروژه آقای نظری
مکان پروژه: شهرستان سرپل ذهاب
بزرگترین دهانه: ۶٫۵ متر

پروژ ه آقای کاظمی
مکان پروژه: شهرستان سرپل ذهاب
بزرگترین دهانه: ۸ متر

پروژه آقای ابراهیمی
مکان پروژه: شهرستان سرپل ذهاب
بزرگترین دهانه: ۹ متر

پروژه آقای فرمانیان
مکان پروژه: شهرستان سرپل ذهاب
بزرگترین دهانه: ۱۰ متر

پروژه آقای بختیاری
مکان پروژه: شهرستان اسلام آباد غرب
بزرگترین دهانه: ۱۲ متر